Diğer yazarlarla ortak Kitap ve Dergilerdeki yayınlarım – kronolojik sırasıyla

– Deutschland hat sich im Bereich Integration der Eingewanderten Immigranten beachtlich weiterentwickelt- in: 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei-TDU (Almanya buraya yerleşen Göçmenlerin uyum politikası konusunda önemli gelişme gösteriyor-TDU: Almanya Türkiye arasında İşçi Alma Anlaşmasının 60. Yılı), Berlin 2022


– Soykırım İddialarına Cevabımız “Hayır“ – Wir lehnen die Genozid-Vorwürfe ab
Mocca Dergisi/Zeitschrift, 2. Özelsayi /2.Sonderausgabe, Nisan/April 2022


– Göçmenlerin Anadili, Eğitim, Kültür ve Entegrasyon Sorunları, Essen 2010


– Verfassung Patriotismus Leitkultur (Anayasaya Bağlılık – Model Kültür), Hamburg 2006


– Europa und die Türkei (Avrupa ve Türkiye), Schwalbach 2006


– Gehört die Türkei zu Europa? (Türkiye Avrupa`ya Dahil midir?) Bielefeld 2005


– Die Türkei und Europa (Türkiye ve Avrupa), Frankfurt am Main 2004


– Pro europe, The Global Reach and Dynamic Prower of the European Union, (Avrupa Birliğinden Yana), Brüssel 2002


– Jugend Erneuert Gemeinschaft (Gençlik Toplumu Yeniler), Baden-Baden 2000


– Eşit Haklar İçin Çifte Vatandaşlık (Almanya Türk Toplumu (TGD) yayını), Hamburg 2000


– Deutsche Türken – Türkische Deutsche? (Alman Türkler – Türk Almanlar?), Münster 1999


– 28. Recklinghäusenertagung – Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (28. Recklinghäuser Toplantısı – Endüstri Sendikası Maden, Kimya, Enerji), Hannover 1999


– XIII. Deutsch- Türkisches Journalistenseminar Die Revolution Atatürks Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kemalismus (XIII Türk-Alman Gazeteciler Semineri; Atatürk Devrimleri – Kemalizm’in Dünü, Bugünü ve Yarını), Side 1998


– Türkische Migranten in Deutschland (Almanya`da Türk Göçmenleri), Saarbrücken 1997


– Zwischen Integration und Selbstbehauptung (Uyum Politikasıyla Kişiliğine sahip çıkma arasında), Saarbrücken 1997


– Ausländerpolitik in Hamburg – Erfahrungen eines MdBü (Hamburg`da Yabancılar Politikası, Bir Milletvekilinin Deneyimleri), Hamburg 1997


– Sozialarbeit mit Migranten/innen und Flüchtlingen (Göçmenler ve Siyasi Mültecilerle Sosyal Pedagoji Çalışması), Hamburg 1997


– Gesetz zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und zur Gleichbehandlung von Nichtdeutschen – Antidiskriminierungsgesetz (İnsan Hakları ve Temel özgürlüklerin korunması ve Göçmenlere eşit uygulama sağlanması için – Irkçılığa karşı yasa), Hamburg 1996


– Der Kurdenkonflikt – Ursachen und Lösungswege (Kürt Sorunu – Nedenleri ve Çözüm Önerileri), Hamburg 1996


– Deutsche und Türken, ein gestörtes Verhältnis (Almanlar ve Türkler bozuk bir ilişki), Hamburg 1996


– Nationalismus und Rassismus im vereinigten Deutschland – Auswirkungen auf die Einwanderer und Gegenstrategien (Birleşik Almanya`da Milliyetçilik ve Irkçılık – Göçmenlere etkileri ve karşı stratejiler, Bonn 995


– Die Wiedergeburt des nationalistischen Denkens – Gefahr für die Demokratie (Irkçı düşüncenin yeniden doğuşu), Bonn 1995


– Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) e. V. gegründet (Almanya Türk Toplumu Kuruldu), Hamburg 1995
– Deutsche und Türken (Türkler ve Almanlar), Hamburg 1993


– Zukunft kulturelle Minderheiten in Europa? (Avrupa`daki Kültürel Azınlıkların Geleceği? (Mainz 1992


– Schutzgesetze gegen ethnische Diskriminierung (Etnik Ayırımcılığa karşı Koruyucu yasalar), Berlin 1992


– Rassistische Angriffe gegen Ausländer in Deutschland (Yabancılara karşı Irkçı Saldırılar) , Hamburg 1992


– Perspektiven für eine zukunftsorientierte Politik für die Minderheiten in Deutschland am Beispiel der Türken (Türklerin örneğinde Almanya`da Azınlıklar için geleceğe yönelik Politikalar), Mainz 1992


– Interkulturalität als Aufgabe (Çok Kültürlülük görevi), Hamburg 1992


– Gleichstellung und Identitätsbewahrung für ethnisch kulturelle Minderheiten (Kültürel Azınlıkların eşit hakları ve kültürel kimliklerinin korunması), Hamburg 1992


– Perspektiven der Ausländerarbeit in Hamburg (Hamburg`da Yabancılara Yönelik Çalışmaların Perspektifi), Hamburg 1991


– Ausländerpolitische und rechtliche Veränderungen in der Bundesrepublik Deutschland seit 196l (Almanya`da 1961 den bu yana Yabancılar Politikasındaki değişiklikler), Essen 1991


– Verdeckte Gewalt (Gizli Baskı), Frankfurt am Main 1990


– Doppelte Staatsbürgerschaft- ein europäische Normalfall? (Çifte Vatandaşlık – Avrupa`nın normal bir Durumumu?), Berlin 1990


– Süddeutsche Rundfunk – Radioforum Ausländer bei uns (Güney Almanya Radyosu -Yabancılar Programı -Radyo forumu Bizdeki yabancılar), Stuttgart 1988


– Ausländerkinder-Forum für interkulturelles Lernen in Schule und Sozialpädagogik (Yabancıların Çocukları – Kültürlerarası Eğitim ve Sosyal pedagoji), Freiburg 1987


– Die Beziehungen zwischen der dominierenden Kultur und der Kultur der Einwanderer (Egemen Kültür ve Göçmenlerin Kültürel ilişkileri), Saarbrücken 1987


– Weltwirtschafts-Unordnung – Wege zu mehr Gerechtigkeit, Fallbeispiel Türkei (Dünya -Düzensizliği – Daha fazla Adaletin yolları – Türkiye Örneği), Freiburg 1987


– Unordnung als System – Internationale Verschuldungskrise und Unterentwicklung (Sistem olarak Düzensizlik – Uluslararası Borçlanma ve Geri kalmışlık), Hamburg 1986


– Diese Ausländerpolitik fördert den Ausländerhass (Bu Yabancılar Politikası Yabancı Düşmanlığını destekliyor) – Die Zait, Hamburg 1986


– Rede bei der Kundgebung zur Ermordung Ramazan Avcis in Hamburg (Ramazan Avcı`nın katledilmesine ilişkin protesto yürüyüşünde konuşmam), Hamburg 11.1.1986


– Türken-integrationsfähig, integrationsunwillig? -Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik (Türkler Uyum Politikasına uygun mu veya karşımı -Almanya`da Yabancı Düşmanlığı), Oldenburg 1985


– Müssen die Schuldner rebellieren? In Frankfurter Rundschau (Borçlu Ülkeler ayaklanmalı mı?), Frankfurter Rundschau Dokumentasyon9, Frankfurt 1985


– Kommunales Wahlrecht – Ein Schritt in die gemeinsame Zukunft (Yerel Seçim hakkı, birlikte geleceğe bir adım), Frankfurt 1984


– Berlin Translokal (Berlin`de Yaşayanlar), Berlin 1983


– Ausländerkinder, Forum für Schule und Sozialpädagogik (Yabancı Çocuklar – Okul ve Sosyal pedagoji Forumu), Freiburg 1983


– Zur politischen Ökonomie der Arbeiter Auswanderung (İşçi göçünün siyasi ekonomisi), Frankfurt 1983


– Berlin braucht auch in Zukunft die Ausländer (Berlin`in gelecekte de yabancılara gereksinimi var), Berlin 1983


– Rückkehrfördermaßnahmen bieten den Ausländern nichts an (Geriye dönüş kararları göçmenlere bir şey vermiyor), Köln 1982


– Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland – Grass, G. / Hirsch, M. / Keskin, H. / Korte, H. (Hrsg.), (Almanya bir göçmen ülkesidir), Berlin 1982


– Lebensbedingungen türkischer Familien in Deutschland und Folgen für ihr Erziehungsverhalten (Almanya`daki Türk Ailelerinin yaşam koşulları ve eğiteme etkileri), Berlin 1982


– Die wirtschaftliche und politische Lage in der Türkei und ihre möglichen Aus-wirkungen auf die politische Kriminalität (Gutachten) (Türkiye`de siyasi ve ekonomik durum ve bunun siyasi suçluluk olaylarına muhtemel yansımaları (Bilirkişi raporu) , Berlin 1981


– Stellungnahme der Ausländer zur Ausländerpolitik (Yabancıların Yabancılar Politikasına İlişkin Görüşleri, Eşit Haklar ve toplumsal uyum çalışma gurubu) -IGI, Berlin 1981


– Die strukturellen Ursachen der Wirtschaftskrise sowie die Einleitung – morgens Deutschland abends Türkei – Kunstamt Kreuzberg (Ekonomik Krizin yapısal nedenleri – Sabah Almanya Akşam Türkiye- Kreuzberg Sanat Müdürlüğü), Berlin 1981


– Die Türkei – Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat (Türkiye- Osmanlı İmparatorluğundan Ulusal Devlete) Berlin 1981 / 4.Auflage/4. Baskı


– Die Krise in der Türkei in: Beilage zur Wochenzeitung das Parlament (Türkiye Krizi, Parlament Gazetesi Dergisi) 3.Oktober Ekim 1981


– Rückständigkeit – das System – und die Auslandsabhängigkeit (Geri kalmışlığın sistemi ve Dışa bağımlılık), Berlin 1980


– Das gescheiterte kapitalistische Entwicklungsmodell in der Türkei (Kapitalist ekonomi modelinin Türkiye`de başarısızlığı, Berlin1979


– Was sollen wir wählen? (Neyi seçelim?), Batı Berlin 1979


– Die Türkei – Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat- Werdegang einer Unterentwicklung (Türkiye – Osmanlı İmparatorluğundan Ulusal Devlete – Geri kalmışlığın Oluşum Süreci), Berlin 1978


– Zur Frage der Doppelnationalität (Çifte Vatandaşlık Sorunu), Bochum Müzesi 1975


– Imperialismus, Unterentwicklung, Militärregierung in der Türkei (Türkiye´de Emperyalizm, Geri kalmışlık ve Askeri Yönetim), Berlin 1972


– Probleme des Klassenkampes (Sınıf Savaşının Sorunları), Berlin 1972


– Faşist Cinayetler, T.C.K 141-142, Emperyalizm (Almanya Türk Öğrenci Federasyonu (ATÖF) yayını birlik 4, Berlin 1970


– „Milli Menfaatler“ Egemen Çevrelerin çıkarları değildir- Hedef: Tam Bağımsız Türkiye – Öğrenci Kıyımı (Almanya Türk Öğrenci Federasyonu (ATÖF) yayını birlik 3, Berlin Kasım 1969


– Gençlik hareketlerinin nedenleri ve hedefleri- Öğrencinin toplum içindeki sorumluluğu, Almanya Türk Öğrenci Federasyonu (ATÖF) yayını birlik 2, Berlin Şubat 1969.


– Das Ansehen der Türkei und der Kampf um die Erneuerung der Gesellschaft Türkische Sudentenföderation in Deutschland (Türkiye`nin Onuru ve Toplumun Yenilenmesin ilişkin Mücadele- Almanya Türk Öğrenci Federasyonu Birlik Dergisi), Berlin 1969