ALMANYA TÜRK TOPLUMU VÝZEDE KOLAYLIK ÝSTEDÝ !

Türk çocuklarýna getirilen vizenin en kolay yoldan saðlanmasý ve genel olarak da vize iþlemlerindeki güçlükler, Dýþiþleri Bakanlýðý bölüm baþkaný Dr. Born`la ayrýntýlý olarak ele alýndý.

TGD, Türkiye`de yaþayan 16 yaþýndan küçük çocuklarýn Almanya`daki ebeveynlerinin yanýna gelirken yeni yönetmenlikte öngörülen vize yerine, anne-babalarýnýn Almanya`da yaþadýklarýný gösteren bir belgeyle Almanya`ya gelebilmelerini önerdi.

Buna göre çocuðunu, Almanya`ya getirmek isteyen anne-baba, yabancýlar dairesinden veya mahalle muhtarlýðýndan Almanya`da yasalara uygun yaþadýklarýný gösteren bir belgeyi Türkiye`deki çocuklarýna göndermeli, bu belge vize gibi iþlem görmelidir. Böylece Türkiye`deki Alman elçiliði veya konsolosluklarýna ayrýca gidilme zorunluluðu kalkmalýdýr. Ne var ki bu türden bir uygulama yabancýlar yasasýnda bir deðiþikliði gerektiriyor. Buna bu aþamada koalisyon hükümeti tarafýndan destek göremiyeceði belirlendi. Buna karþýn çocuk vizesi verilirken, çocuklarýn konsolosluklara kadar gitmelerine gerek olmadýðý, bir akrabalarýnýn vizeyi alabileceði, ziyaret vizelerinin birden fazla ziyaret amacýyla verileceði, vize iþlemlerinin özellikle çocuklar için engelsiz ve hýzla verileceði güvencesi alýndý. Öte yandan genel olarak Almanya`daki çocuklarýný veya akrabalarýnýn ziyarete gelmek isteyenlerin, Türkiye`de vize alýrken karþýlaþtýklarý zorluklar somut örneklemelerle bakanlýk yetkililerine anlatýldý.

Alman elçilik ve konsolosluklarýnda Türklerin onur kýrýcý durumlarla karþýlaþtýklarýný, günlerce vize alma iþlemlerinin sürdüðünü, saatlerce kuyruklarda bekletildiðini, gerekçe gösterilmeksizin vize taleplerinin çok defa reddedildiðini ayrýntýlarýyla tartýþýldý. Bu durumun kabul edilemez olduðu ve deðiþtirilmesi istendi. Bakanlýk yetkilileri, her ay ortalama olarak Almanya`ya gelen Türklerden 2000 kiþinin siyasi mültecilik için müracaat ettiði, bu kiþilerin ancak bir kýsmýnýn geri gönderildiðini, bir bölümününse siyasi mültecilik talepleri reddedildiði halde yasal nedenlerden Almanya`da kalabildiklerini, bu durumun vize konusundaki güçlüklerin esas nedeni olduðunu açýkladý. Bu nedenle de yaþýn yanýnda kurularýnda yanarak bunun yanlýþ kararlara neden olabileceði belirtildi.

Varolan zorluklarýn giderilmesi için, verilecek vizelerin daha uzun süreli ve bir kaç kere giriþ-çýkýþ için geçerli olmasýnýn araþtýrýlacaðý, red nedeni belirtilmiyorsa, yazýlý olarak itiraz yapýlmasý, bu itiraza mecburen yanýt verileceði açýklandý. Keyfi, haksýz uygulamalarýn gereklerine iletilmesi halinde, bunlarýn üstüne gidileceði ve önleneceði açýklandý.

Prof. Dr. Hakký Keskin