Almanya Türk Toplumu`nun (TGD)18-20 Ekim`de Temsilciler Kurulu (Genel Kurul`dan sonraki en yetki-li karar organı) toplantısı Extertal`de yapıldı. Ağırlıklı olarak Türkiye – A

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
13 Aralık 2002 Kopenhag AB zirve toplantı tarihine değin, AB ülkelerindeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ve her kuruluşun kendi girişimleriyle bir dizi çalışmanın yapılması gereğinin altı çizildi.

Çalışmalarda hedef: Türkiye’ye bu zirvede kesin bir AB üyeliği perspektifinin ve gö-rüşmelerin başlayacağı tarihin verilmesine katkıda bulun-maktır. Yöntem: Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek çalışmaları koor-dine edecek ve yürütecek ortak bir ekibin ve sekreteryanın o-luşturulması yararlı olacaktır. TGD temel amaç olarak aşağıdaki çalışmaların yapılmasını yararlı görmektedir:

1.Almanya’da ve diğer AB ülkelerinde Türklere ve Türkiye’ye yönelik olumlu bir havanın oluşmasına katkıda bulunmak (özellikle Türkiye’nin AB’ye yapacağı katkının üzerinde durulması, karşı görüşlerin argümanlarla giderilmesine ç-alışılması !)

2.Bu çalışmalar için Almanyalı Türklerin desteğinin sağlanması.

3.Türkiye`deki sivil toplum kuruluşları platformuyla ortak çalışma olanağının sağlanmaya çalışılması.

Eyaletler Düzeyinde yapılmasında yarar görülen Etkinlikler :

1.Eyaletteki Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle ve Federal Parlamento mille-tvekilleriyle ikili görüşmelerin yapılması, en azından mektup yazılması,

2.Federal Parlamentodaki AB Ilişkileri Komisyonu üyeleriyle görüşmeler yapılması,

3.Basın yetkilileriyle görüşülmesi Federal Düzeydeki Etkinlikler :

1.Federal Parlamento`daki AB Iliskileri Komisyonu`yla görüşmek,

2.Hükümet ve siyasi partilerden yetkililerle görüşmek,

3.Sivil Toplum Örgütleriyle görüşmek, ortak basın toplantısı düzenlemek,

4.Dışişleri Bakanı ve Bakanlık Türkiye Masası ile görüşmek,

5.Partilerin ilgili sözcüleriyle görüşmek,

6.Başbakan Sayın Schröder`e mektup yazarak duyarlılık oluşturmak, ortak stra-teji konusunu ele almak,

7.Almanyalı Türkleri harekete geçirecek kamu oyu çalışmalrı yapmak, gerekli bulunursa örneğin Brüksel`de insan zinciri eylemi veya kitlesel bir yürüyüş yapmak,

8.Büyük Alman gazetelerinde, Alman kamuoyunda saygınlığı olan önemli bazı isimlerle bir ilan vermek,

9.Çalışmaları destekleyici gruplar oluşturmak .

Bize göre Türkiye- AB ilişkileri, AB ülkelerinde yaşayan tüm sivil toplum kuruluslarının ortak görevi olmalı, bu alanda en etkin çalışmaların yapılması için ortak bir eylem planı kararlaştırılmalıdır.

Hiç kuskusuz bu çalışmalara paralel olarak her örgüt yararlı gördüğü her çalışmayı ayrıca yapmalıdır. Almanya Türk Toplumu, 13 Aralık`a değin çalışmalarında ağırlığı bu ana konuya ayırmış bulunmaktadır.