Büyük protestoya iki gün kala !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Önümüzdeki Perþembe günü Almanya’daki Türkler önemli bir sýnav vere-cekler. Gasp edilmek istenen önemli bir hakka sahip çýkýp çýkmamanýn sýnavýný. Artýk yeter, çocuklarýmýzdan elinizi çekiniz demenin sýnavýný. Böyle çok önemli durumlarda Almanya’da da birlik olup olmamanýn sýnavýný.

27 Þubat Perþembe günü çocuklarýmýzý okula ve çocuk yuvasýna gönder-meyeceðiz. Ayný gün Berlin, Hamburg, Frankfurt, Essen, Hannover, Kiel, Neumünster ve diðer kentlerde yapýlacak yürüyüþlere katýlacaðýz. Çünkü ço-cuklarýmýzýn önemli bir hakký, 16 yaþýna deðin oturma izni almaksýzýn aile-leriyle yaþama ve vizesiz Almanya’ya gelebilmeleri, Federal Ýçiþleri Ba-kanlýðý tarafýndan yürürlüðe konan ‘acil bir yönetmelikle’ gasp edilmiþ bu-lunuyor. Ancak bu yönetmeliðin yürürlükte kalabilmesi veya reddedilmesi 14 Mart’ta Federal Danýþma Konseyinde (Bundesrat) yapýlacak oyla-maya baðlý.

Kitlesel protestolarýmýzla biz Bundesrat’ta alýnacak kararý etkileyerek bu ‘bebek vizesinin’ kalkmasýný istiyoruz. Bilindiði gibi Bundesrat’ta Sosyal Demokratlar çoðunluktadýr. SPD isterse kendi oylarýyla bu kararý iptal edebi-lir. Þimdi SPD bugüne deðin dile getirdiði ‘biz buradaki yabancýlar için daha saðlam bir yasal statü istiyoruz, uyumu saðlayacak önlemler alacaðýz’ vaadle-rinde samimi olup olmadýðýný kanýtlayacak.

Artýk SPD daha önceki bazý kararlarda olduðu gibi ‘biz istedik ama, çoðun-luða sahip deðildik’ deme þansýna da sahip deðil.

Ancak esas görev bizlerde: haklarýmýza sahip çýkma görevi. O halde:

27 Þubat Perþembe günü çocuklarýmýzý okula göndermiyoruz !

ve ayný gün saat 16.00’da Berlin, Hamburg, Frankfurt, Essen, Hannover, Wolfsburg, Kiel, Neu-münster ve diðer kentlerde protesto gösterilerine katýlýyoruz!

Prof. Dr. Hakký Keskin