CHP’de demokratik işlerlik için Tüzük değişikliği önerisi – Turkish Forum

Prof. Dr. Hakkı Keskin      – www.keskin.de                                        29 Kasım 2018

Siyaset Bilimci, Almanya Parlamentosu ve Avrupa Parlamenterler Meclisi eski üyesi

CHP`de demokratik işlerlik için Tüzük değişikliği önerisi

Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucu partisi ve çok partili yaşma geçişi sağlayan siyasi parti olarak CHP, şimdide parti içi demokrasinin sağlanması için, diğer partilere de örnek olmalıdır. Partide demokratik kuralların uygulanması, CHP`ye tabandan gelen yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Bu amaçla, demokrasinin işlerlik kazandığı siyasi partilerinin tüzüklerini inceliyerek, CHP tüzüğüyle karşılaştırmayı gerekli ve yararlı buldum. 52 yıldır yaşadığım, siyasal bilgiler öğrenimimi ve doktoramı yaptığım, 30 yıla yakın öğretim üyeligi ve iki dönem de eylalet ve federal milletvekilliği yaptığım  Almanya`nın üç siyasi parti tüzüğünü, CHP tüzüğüyle karşılaştırmalı olarak inceledim. Bu siyasi partiler, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Almanya Sol Parti ve Bilik 90/ Yeşiller Partisi dir.

Bu incelememi yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi`inde tüzüğü bakımından tartışmalara neden olan Genel Başkanının yetkileri, Kurultay ve Olağanüstü Kurultaya çağrı, Delegelerin belirlenmesi, Milletvekilleri ve Belediye başkan adaylarının liste seçimi konularında, öteden beri yoğun tartışma ve sürtüşmelerin yaşandığını hep birlikte yaşayarak göremekteyiz.

Türkiye için gerçek bir demokrasi uğraşı veren, Cumhuriyetimizin kurcu partisinde, CHP`de demokratik kurulların işlemediği, Parti Genel Başkanının, çok önemli kararları verirken, neredeyse tek kişilik lider konumunda olduğu artık yaygın olarak belirtilmektedir. Öteden beri Türkiye`de gerçek demokrasi uğraşı veren ve bu nedenle de tek kişilik lider ve başkanlık anlayışına karşı çikan CHP`nin,  ivedi olarak parti içi demeokrasiyi uygulaması, artık ertelenemez konuma gelmiştir.

Gerçekten de incelediğim   Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Almanya Sol Parti ve Birlik 90 / Yeşiller Partisi`yle, CHP tüzüğünde başkanın yetkilerini karşılaştırildığında,  tek kişi liderliğine dayalı bir durmu açıkca görürüz. Buna CHP`de tüzükle tanınan bir „Başkanlık Sistemi“ de diyebilirz.

Almanya partilerinde, örneğin SPD`de 45 kişiden oluşan Parti Yönetim Kuruluna (Parteivorstand)  veya  9 kişiden oluşan Parti Yürütme Kuruluna (Geschäftsführenden Vorstand) veya Almanya Sol Partisi`nin 44 kişiden oluşan Parti Yönetim Kurulu`na veya 12 kişiden oluşan Parti Yürütme Kurulu`na tanınan yetkiler, çok daha fazlasıyla CHP`de sadece Genel Başkana verilmektedir. Karşılaştırmalı olarak bunu aşağıda göreceğiz.

Öte yandan parti ve hatta örgüt tüzüklerinde Kuruluş ve ilkeler, Üyelik, partinin en yetkili organı olarak Kurultay, Olağanüstü Kurultay, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu  çerçevesinde Genel Başkan`ın görevi sıralaması izlenir.  Oysa CHP tüzüğünde Genel Başkan`ın yetkileri, Kurultay, Olağanüstü Kurultay, Yönetim ve Yürütme Kurulu`ndan önce açıklanmaktadır. Bu sıralamanın, Genel Başkan`a tanınan ve verilmek istenen büyük yetkiyle ilgili olduğu kanısındayım.

CHP tüzüğündeki Genel Başkan`ın yetkileri

„Genel Başkan (madde-36):

(…)

“Her kademedeki parti yönetim birimlerini, kurulları, organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantilara çağırabilir.

Parti görevlerinin ve çalışmalarınin gerektirdiği önlemleri alır. (…)

Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirmleri yapar.“

Madde-37:

„Parti meclisi; Genel Başkan ile kurultayca gizli oyla seçilmiş altmış (60) üyeden oluşur.“ (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay değisıklik )

„Genel Başkan Parti Meclisi üyelerine geçici veya sürekli görevler verebilir.“

Madde-38

„Parti Meclisi, Kurultay`dan sonra Partinin en yüksek karar organıdır.“

Madde-39:

„Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreter olamk üzere en az onyedi (17) kişiden oluşur. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay değisıklik ) 

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu`nun başkanıdır. Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter, Parti meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir.

(…)

„Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan tarafından değiştirilebileceği gibi, Parti Meclisi üyelerinin  üçte birinin  yazılı önerisi ve üye tam sayışının üçte ikisinin güvensizlik oyoyla görevden uzaklaştırabilir.

İstifa eden, değiştirilen veya düşürülen üye yerine Genel Başkan tarafından yeni üye seçilir.“

(…)

„Genel Başkan, Genel Başkan yardımcılarını, İdari ve mali İşler, Hukuk ve seçim işleri, Partii içi eğitim, İnsan Hakları, İletişim, tanitım,  basın ve halkla ilişkiler,  Yerel Yönetimler,  Meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer toplum kuuruluşları,  Dış ilişkiler ve yurtdışı örgütlenmeler, Kadın örgütlenmesi ve politiukaları,  Gençlik örgütlenmesi ve politikaları, Ekonomi politikaları,  Sosyal Politikkalar, AR-GE; Bilim Yöneteim ve Kültür platformu, Bilgi ve ileteişim teknolojileri konularinda sorumlu olmak üzere görevlendirir.„

İncelediğim Almanya siyasi partilerinde benzer yetkiler, genellikle 40 ve daha fazla kişiden oluşan parti organlarına, örneği Parti yönetim Kuruluna verilmektedir. 

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD § 23 Parteivorstand) Parti Yönetim Kurulu 45 kişiden oluşuyor. 

 1. „Parti, Parti Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Bu kurul a) Başkan, b) altı başkan yardımcısı, c) Generalsekreter, d)  Sayman, e) AB iliskilerinden sorumlu üye, f) ve Parti Kongresi tarafından belirlenecek sayıda üyelerden oluşur. Parti Yönetim Kurulu üye sayısı 45ì geçemez.  Seçilecek üyeler arasında yüzde 40 oranında kadın veya erkek bulunur.
 2. Parti Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, siyasi ve organizasyon  görevlerinin yerine getirilmsi için, Parti Yönetim Kurulu kendi arasından Parti Yürütme Kurulunu (Parteipräsidium)  seçer.  Bu kurula Parti Ynetim Kurulu üyelerinden a) dan e) ye kadar olan üyeler ve başkanlık tarafından belirlenen sayıda üyeler dahildir.
 3. Parti Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Kongresi tarafından  ayrı ayrı ve a) dan e) ye kadar olan sıralamaya göre teker teker seçilir. f) de ise liste seçimi uygulanır.“  

§ 26 da Parti Yönetim Kurulu`nun kontrol yetkileri açıklanıyor. „Her an parti örgütlerinin çalışmalarını ve girişimlerini kontrol eder. Eyyalet, İl, İlçe  ve Mahalle kuruluşlarının hesaplarını kamu oyuna açık bir biçimde yapmalarını denetler. Seçilen görevlilerin uymaları gereken kurallari belirler.“

Sol Parti (Die Linke § 18-19) tüzüğünde de Partri Yönetim Kurulu`nun seçimi, görev ve yetkileri açiklanıyor. SPD`den farklı olarak iki başkandan oluşan eşbaşkanlık sisitemi uygulanıyor. Parti Yönetim Kurulu 44 kişiden oluşuyor. Parti Yönetim Kurulunun tam olarak nasıl oluşacağına Parti Kongresi karar verir. Yürütme Kuurulu ise 12 kişiden oluşuyor. Parti eşbaşkanları, iki kişiden oluşan parti başkan yardımcıları, sayman ve genel sekreter`in seçimi, Parti Kongresi tarafından yapılıyor.

Birlik 90/ Yeşiller Partisi Başkanlığı (§ 15 Bundesvorstand)

Parti Yönetim Kurulu, partiyi dışarıya ve içeriye karşı temsil eder. Parti Kongresi kararları ışığında  parti çalışmalarını yürütür. Parti Yönetim Kurulu eşit hakka sahip biri bayan  olmak üzere iki Eşbaşkan, Siyasi sekreter, Sayman ve iki başkan yardımcısi olmak üzere  altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin  yarısı bayanlardan oluşur. Parti Yönetim Kuurulunda üyelrin en fazla üçte biri milletvekili olabilir.

Parti Yönetim Kurulu üyeleri Kongre (Bundesversammlung) tarafından gizli oyla iki yıllık süre için seçilirler.

Bu üç parti tüzüğü titizlikle incelendiğinde, Parti Yönetim Kurulu veya Parti Yürütme Kurulu yetki ve görevleri belirtilmekte, Parti Genel Başkanının yetkilerinden söz edilmemektedir. Kararlar ve yetkiler, Parti Genel Başkanına değil, parti organlarına verilmiştir. 

Bu üç parti tüzüğünde de parti başkalanları, başkan yardımcıları, Genel Sekreterler ve Saymanlar  Parti Kongresi tarafından gizli oyla eçilmektedirler.

Oysa CHP de Genel Başkan (Madde-36)  kurultayca gizli oyla seçiliyor. Parti Meclisi (Madde-37) Genel Başkan ile kurultayca gizli oyla seçilmiş altmış (60) üyeden oluşuyor. Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisinin onbeş (15) yedek üyesi belirleniyor. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay değisıklik).

Parti Meclisi (Madde-38), Kurultaydan sonra en yüksek karar organıdır. A dan I ya kadar sonderece önemli yetkileri sıralanmaktadır. Ancak bu yetkilerin önemli bir bölümü, Merkez Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

Esas soruna gelince. 

CHP Merkez Yönetim Kurulu (madde -39), „Genel Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreter olmak üzere 17 kişiden oluşur. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu`nun başkanıdır. Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter, Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir.“ (26.02.1912 tarihli 16. Olağanüstü kurultay değisıklik).

Görüldüğü gibi, İncelenen Almanya`nin üç partisinde Genel Başkan ve veya Eşbaşkanlarla bitlikte, Başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve Saymanlar Kurultay tarafından seçılmektedirler. Oysa CHP`de Genel Başkan bu kişileri Parti Meclisi üyeler arasından kendisi seçmektedir.

Kurultay yerine, Genel Başkana tanınan bu yetki ona istediği kişileri bu önemli görevlere atama ve görevden alma olanağı veriyor. Genel Başkan tarafınden atanan ve Genel Başkan`ın istediğinde görevlerinden alınabileceği Genel Başkan yardımcılarının ve Genel Sekreterin, görevlerini özgürce yapamıyacakları açıktır.

Yukarda madde 36, 37 ve 39 da gördüğümüz Genel Başkana ait yetkiler, 26.2.2012 tarihli Olağanüytü Kurultayında, yani sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık döneminde değiştirilmiştir. 

CHP`de bu denli büyük yetkilerin, Kurultaydan sonra en yüksek karar organı olan örneğin Parti Meclisi`nde olması gerekir inancındayım. Tüzük değişikliği önerimde bu değişikliği göreceğiz.

Kurultay

CHP Kurulktayı (Madde- 52)

„Partinin en yüksek organıdır. Yasa ve tüzük kuralları içinde , toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve parti tutumunu görüşüp karar bağlar. Partinin kesin hesabını kabul veya redder. Parti meclisinin çalışma raporunu görüşür ve karar bağlar.

Kurultayda; a) Genel Başkan, b) Parti Meclisi üyeleri, c) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri gizli oyla seçilir. Bütün partililer kurultaya kararlarına uyarlar. Kurultay kararları ilgililere ve kamu oyuna duyyurulur.“

Kurultay üyeleri (Madde -53)

 1. „Kurukltayın Doğal Üyeleri: 1. Genel Başkan, 2. Parti Meclisi üyeleri, 3. TBMM`nin partili üyeleri ve partili başkanlar, (26.2.2012 tarihli Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).
 2. Kurultayın seçilmiş üyeleri:  İl kongrelerinde o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri ile, doğal üyeler, kurultay üyesidir.
 3. Onur Üyeleri: Parti de çeşitli görevlerde bulunmuş olanlar Kurultay Onur Üyesi“ dirler deniyor. Kurultayda Onur Üyeleri`nin oy hakklarının olup olmadığı belirtilmiyor. (26.2.2012 tarihli Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Kurultaya çağrı ve Gündem (Madde-54)

“Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemz. Kurultayın toplanacaği yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisince belirlenir ve en az 30 gün önce Genel Başkanca duyurulur.

Kurultay  gününün duyurulmasından başlayarak on beş (15) gün içinde  Genel Başkanlığa ulaşmak koşulu ile kurukltay üyelerinin tam sayısının en az beşte birinin imzasıni taşıyan konular da geçici gündeme alınır. Bu konuların görüşülmesi, Kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce önergede imzası olanlardan birisi ile Merkez Yönetim Kurulu adına bir üye konuşabilir.” (26.2.2012 tarihli Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Olağanüstü Kurulktay (Madde-54)

“Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üyelerinin tam sayısının beşte birinin onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine  Kurultay, Genel Başkan da gerekli gördüğünde, Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırır.

Olağanüstü toplantının gündemi, isteyenlerce düzenlenir. (…) Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür, seçim yapılamaz. Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir. Olağanüstü kurultay isteminde  bulunan kurultay üyeleri sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güven oyu ve seçim maddesi konabilir.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Kurultayda Seçimler (Madde- 55a)

(…)

“Kurultayda organ seçimlerinde kural, tek ve ortak listedir (çarşaf liste). Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler geçilmeden önce Kurultay üyelerinin onda birinin önerisi ve kurultaya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla blok liste usuluüyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

(…)

“Parti meclisi`nin (8) asil üyesi, bilim yönetim ve kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkanın önereceği (12)  kişi arasından kurultayca seçilir; yedek üye seçilemez.”

(…)

“Organlarda cinsiyet ve gençlik kotasına ilişkin hükümler uygulanır; her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Almanya`nin Federal, yani eyaletlerden oluşan yapısı nedeniyle, Türkiye`den farkli bir siyisi yapışının olduğu unutulmamalıdır.  

İncelediğim Almanya partilerinde en yetkili organ Parti Kongreleridir. Bu Tüzüklerde kongrenin görevi, yetkileri, kongrelere çağrının nasıl yapılacağı ve delegelerin nasıl seçileceği açıklanmaktadır.

Sosyal Demokrat Partide (SPD)

„Kurultay partinin en yüksek karar organıdır. Partinin siyasi çizgisini, Federal ve Avrupa seçim programını, partinin tüzüğünü karara bağlar.

Kongreler iki yılda bir parti yönetim kuruklunun çağrısıyla yapılır. Gerektiğinde kongre tarihi daha öne alınabilir. Kongre çağrısının gündemi üç ay önceden kamu oyuna duyurulur. Parti organları tarafından iki ay önceden seçime ilişkin dilekçeler verilir. Parti kongresi esnasında, kongre üyelerinin kabul etmesi koşuluyla, yeni dilekçeler verilebilir.

600 delege İl kongrelerinde (Bezirk) aidat ödeyen parti üyeleri tarafından gizli oyla seçilirler. Ancak her İle an az iki delege tanınır. Ayrica her ile son yıldaki SPD üye sayısına göre de delege dağılımı belirlenir. Yüzde 40 oranindaki kadin kontenjani gözönünde tutulur. Pari Yönetim Kurulu üyeleri de delege sayılırlar.

Kongre  Parti Yönetim Kurulunu, Kontrol Komisyonunu, Disiplin kurulunu ve iki yılda bir  yapılan Avrupa Birliği  delegelerini seçer.“

Olağanüstü Kurultay

„Parti olağanüstü kurultayı, parti yönetim kurulunun dörtte üçünün oyuyla, ve İl yenenetim kurullarının beşte ikisinin kararıyla  toplanır. Olağanüstü kurultay bir ay önceden yazıli olarak duyurulur. Dillekçeler delegelere, İl, İlçe yenetim kurullarına ve Dilekçe komisyonu tarafından dilekçeyi verenlere bildirilir. Parti Yönetim kurulu, ilgili örgütleri dilekçeler hakkinda görüş bildirmeye davet eder.“

Sol partide (Dile Linke)

„Kurultay partinin en yüksek karar organıdır. Partinin siyasi çizgisini, Federal ve Avrupa seçim programını, partinin tüzüğünü karara bağlar.

Kurultay yılda bir kere, parti yönetim kurulunun geçici gündemiyle sekiz hafta önceden delegelere bilgi verilerek çağrılır. Delegelerin seçimi henüz yapılmayan yerlerde parti organları bilgilendirilir. 500 delege parti organları tarafından delege kongrelerinde iki yıl için gizli oyla seçilir. Delege dağilımı aidat ödeyen parti üyesi sayısına göre belirlenir ve illere dağıtılır. Ayrica gençlik kuruluşları ve parti içi çalışma guruplarından da 250 aktif üye için iki delege, 1000 aktif üye içinse 8 delege seçerler.

Partinin değişik organlarında görev alanlar konreye eşit hakla katılabilirler, ancak seçimlerde aktif oy hakları bulunmaz.

Kurultay, Parti yönetim kurulunu seçer ve görevden alır. Eyalet örgütlerinin kurulmasina ve görevden alinmasina karar verir.“

Olağanüstü Kurultay

„Önemli durumlarda olağanüstü kurultay parti Yönetim kurulu tarafında toplantıya çağrilabilir. Kurultay ve Olağan üstü Kurultay öngörülen sürelere bağlı kalarak Federal Komisyon, üyelerin dörtte birini oluşturan eyalet ve İl örgütleri tarafından veya delegelerin dörtte biri tarafından toplantıya çağrılir.“ 

Birlik 90 / Yeşiller (Bündnis 90 / Die Grünen)

„Kurultay partinin en yüksek karar organıdır. Partinin siyasi çizgisini, Federal ve Avrupa seçim programını, partinin tüzüğünü karara bağlar.

Parti kongresi (Bundesversammlung) yılda bir keri yapılır. Parti Yönetim kurulu sekiz hafta önceden  geçici gündemle  İl yönetim kurullarını yazıli olarak Kongreye çağırır. Delegeler, İl – İlçe üye – veya delege toplantılarında seçilirler. Delegelerin en az yüzde 50 sinin kadın olmasına dikkat edilir. Her İlin en az bir delegesi olması kaydıyla  750 üye sayısı baz alınır.  Gerçek veri ise, Federal Parlamento Başkanına  daha önceki yıl verilen üye sayısıdır.“  

Olağanüstü Pati Kongresi

„Parti kongresi, Parti Yönetim kurulunun ve Parti Kurulunun üçte ikisinin oyuyla, Parti üylerinin onda birinin veya İl örgütlerinin ondabirinin oyuyla veya üç eyalet örgütünün isteğiyle olağanüstu kurultaya gidilir.“

Milletvekili adaylarının seçimi

CHP (Madde-58) 

 1. “Yöntemler: (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday yoklaması, öncelikli yöntemlerdir.

 1. Yöntemlerin belirlenmesi: (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına     Parti Meclisi karar verir. (…)

 1. Yöntemlerin uygulanması: (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).
 1. Önseçim partiye yazılı üyelerin katılimı ile yapılir.
 2. Aday yoklaması partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır.
 3.  Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisince saptanır.
 4. Önseçim veya aday yoklamasi yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.

(…)

7. Parti Meclisi adayları belirlenirken, kadınların, gençlerin ve engellilerin TBMM`de temsiline özen gösterir. (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

8.   Aday belirlenmesinde merkez yoklaması yapılmasına karar verilen   yerlerde, eğilim yoklaması yöntemleri kullanılır. (5-6 Eylül 2014 tarihli Olağanüstü  kurukltay kararıyla değişiklik).”

TBMM Üyeliği için adaylığa başvurma (madde-59)

Olduğu gibi kalıyor.

TBMM Üyeliği için adaylık ön koşullları ve inceleme (Madde-60)

(…)

“Parti üyesi olmayanlardan, parti Meclisi`nce önseçime, aday yoklamasına veya merkez  yoklamasına katılmaları uygun bulunanlar ile merkez kontenjanından aday gösterilenler, Tüzüğün 12. Maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir.”

Yerel seçimlerde adayların belirlenmesi (madde-61)

“Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti adaylarının belirlenmesine ilişkin husular yönetmelikle belirlenir.

Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, Parti Meclisi`nindir. Parti Meclisi bu yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belediye seçimleri için  ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçim yapıldığı çevredeki örgüt birimlerine danışır.”

Cinsiyet Kotası-Madde-61a (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultayda kabul edilen madde).

“Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçimlerinde, İl, İlçe, belediye yönetim organlarının  seçiminde, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegeleri seçimlerinde en az yüzde otuz üç (33) cinsiyet kotası uygulanır.”

Gençlik kolları kotası (Madde 61b) (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultayda kabul edilen madde).

“Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçimlerinde, İl, İlçe, belediye yönetim organlarının  seçiminde, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegeleri seçimlerinde en az yüzde on gençlik kotası uygulanır.”

SPD (§12)

“Köy ve Belediye başkan adaylarının seçiminde adaylar, yerel örgüt veya örgütler tarafından listeye konur.

İlçelerin, İllerin ve Büyükşehirlerin beledie başkan adaylari, ilgili seçim yerlerinin delegeleri tarafından listeye konur. Bu konuda ilçler veya  İller farklı uygulamalara gidebilirler.

Federal veya eyalet parlamentosu milletvekili adayları, yerel örgütler tarafından İl ve Parti Yönetimiyle anlaşarak belirlenir.

Seçim yasaları ve tüzük engeli yoksa, ilgili yönetim kurulları genel kurulların onayına sunulmak üzere kontenjan adayı gösterbilirler.

Eylatlerin Federal Parlanemto adaylıği için yapacakları öneriler, Eylaletin İl örgütü tarafından ve Parti Yönetimiyle anlaşarak belirlenir.

(§ 13) Parti üyelerinin kararıyla organlar tarafından alınan karar değiştirilebilir veya kaldırılabilir. SPD`nin Federal Şansölye adayının beleirlenmesi için parti üyelerinin oylamasına gidilebilir.”

Sol Parti (§34-36)

“Federal Parlamento veya Eyalet parlamento adaylarının önerilmesinde  Eyalet Parti Yönetimleri yetkilidir.

Yerel seçimlere ilişik adaylarain önerilmesi konusunda  İlçe Yönetim Kurullari yetkilidir.

Eylaet parti tüzükleri seçim yasasına bağlı kalarak bu konularda farkli uygulamalara gidebilirler.

Eyaletlerin ve Federal Parlamento adayının belirlenmesi, seçim bölgesindeki tüm parti üyelerinin katılacabileceği toplantıda veya seçme hakkına sahip seçim bölgesi üyelerinin  genel kurulunda yapılır.

Eyalet parlamentosu adaylarının seçimi ve listedeki sırası,  seçme hakkına sahip tüm üyelerin katılabileceği vaya özel olarak düzenlenen üyeler eyalet genel kurulunda yapılır.

Eyalet temsilciler genel kurulu üyeleri, yerel örgütlerin toplantılarında parti üyeleri tarafından doğrudan seçilirler.”

Birlik 90/Yeşiller parti tüzüğünde  Belediye başkan ve Milletvekili adayların belirlenmesi yer almamaktadır. Bu konu partinin  eylat organlarının yetkisine bırakılmıştır. Tüzükte bu konuda ilgili maddeleri bulamayınca, konuya ilişkin parti yetkilisinden bu bilgiyi aldım.

CHP`ye demokratik işlerlik kazandaırabilmek için Tüzük değişikliği önerilerim

Genel Başkan (madde-36)

“Genel Baskan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısınin salt çoğunluğuyla seçilir. Ilk iki oylamada sonuç alinamaz ise, üçücü oylamada en çok oy alan aday seçilir.

Partiye Genel Başkan temsil eder.

Genel Başkan, disiplin kurulu dışında, bütün parti örgütünün başkanıdır. Genel Başkan, partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildirimlar yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini görevlendirecegı kimselerede kullandırabilir.

Her kademedeki parti yönetim birimlerini, kurullari, organlari ve görevlileri, birlkikte ya da ayrı ayrı toplantilara çağırabilir.

Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır. Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler. Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirmleri yapar.

Genel merkez organları ile partınin TBMM Gurubunun uyumlu çalışmasını gözetir.

Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere, Genel Başkan yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan Vekili, vekillik ettiği sürede Genel Başkan yetkilerini kullanır.”

Tüzük değişikliği önerim:

“Partiyi bağlayıcı demeçler ve bildirimlar, Merkez Yönetim Kuurulunda görüşüldükten sonra, Genel Başkan tarafından kamuoyla paylaşılır. Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.”

Parti Meclisi (Madde-37)

“Parti meclisi; Genel Başkan ile kurultayca gizli oyla seçilmiş altmış (60) üyeden oluşur”. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay değisıklik ) 

Tüzük değişikliği önerim:

 “Parti meclisi; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter  ve Sayman ile kurultayca gizli oyla seçilmiş altmış (60) üyeden oluşur”. 

“Parti Meclisi en geç iki ayda bir, Genel Başkanın çağrısı üzerine  ve Genel başkanın başkanlığında toplanır. Toplantının gündemi ve görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç gün önceden üyelere gönderilir.”

Tüzük değişikliği önerim:

“Parti Meclisi en geç iki ayda bir, Genel Başkanın çağrısı üzerine  ve Genel başkanın başkanlığında toplanır. Toplantının gündemi ve görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç yedi gün önceden üyelere gönderilir.” 

Üç günlük süre kısa olduğundan yedi günlük süres çıkardım!

(…)

„Genel Başkan Parti Meclisi üyelerine geçici veya sürekli görevler verebilir.“

Tüzük değişikliği önerim:

„Genel Başkan, Parti Meclisi üyelerine çoğunluğunun onayıyla, geçici veya sürekli görevler verebilir.“ 

Parti Meclisi üyelerine çoğunluğunun onayıyla değişikliğini ekliyorum!

Parti Meclisi (Madde-38)

“Parti Meclisi, Kurultay`dan sonra Partinin en yüksek karar organıdır.”

A dan J a Olduğu gibi kalıyor. değişikli önerim yok!

Merkez Yönetim Kurulu (Madde-39)

“Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreter olamk üzere en az onyedi (17) kişiden oluşur.” (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay değisıklik ) 

“Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu`nun başkanıdır. Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter, Parti meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir.”

Tüzük değişikliği önerim:

“Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu`nun başkanıdır. Genel Başkan yardımcıları, genel sekreter ve Sayman Kurultay tarafından seçilir.., 

Bu yetkiyi yukarıda Kurultaya devretmiştim.!

(…)

“Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından değiştirilebileceği gibi, Parti Meclisi üyelerinin  üçte birinin  yazılı önerisi ve üye tam sayışının üçte ikisinin güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırabilir. İstifa eden, değiştirilen veya düşürülen üye yerine, Genel Başkan tarafından yeni üye seçilir.”

Tüzük değişikliği önerim:

“Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyelerinin  üçte birinin  yazılı önerisi ve üye tam sayışının üçte ikisinin güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırabilir. İstifa eden, değiştirilen veya düşürülen üye yerine, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeni üye seçilir.” 

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alinabilmesine sadece Parti Meclisi karar verebilmelidir.

(…)

„Genel Başkan, Genel Başkan yardımcılarını, İdari ve mali İşler, Hukuk ve seçim işleri, Partii içi eğitim, İnsan Hakları, İletişim, tanitım,  basın ve halkla ilişkiler,  Yerel Yönetimler,  Meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer toplum kuuruluşları,  Dış ilişkiler ve yurtdışı örgütlenmeler, Kadın örgütlenmesi ve politiukaları,  Gençlik örgütlenmesi ve politikaları, Ekonomi politikaları,  Sosyal Politikkalar, AR-GE; Bilim Yöneteim ve Kültür platformu, Bilgi ve ileteişim teknolojileri konularinda sorumlu olmak üzere görevlendirir.„

Tüzük değişikliği önerim:

„Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan yardımcılarını, İdari ve mali İşler, Hukuk ve seçim işleri, Partii içi eğitim, İnsan Hakları, İletişim, tanitım,  basın ve halkla ilişkiler,  Yerel Yönetimler,  Meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer toplum kuuruluşları,  Dış ilişkiler ve yurtdışı örgütlenmeler, Kadın örgütlenmesi ve politiukaları,  Gençlik örgütlenmesi ve politikaları, Ekonomi politikaları,  Sosyal Politikkalar, AR-GE; Bilim Yöneteim ve Kültür platformu, Bilgi ve ileteişim teknolojileri konularinda sorumlu olmak üzere görevlendirir.„ 

Genel Başkan`a verilen yukardaki yetkileri Merkez Yönetim Kuuruluna devretemeliyiz!

(…)

Merkez Yönetim Kuurulu Görevleri (madde- 40)

„Merkez Yönetim Kurulu, en üst yönetim organıdır.“

Merkez Yönetim Kurulu;

 1. Dan V. ye kadar olduğu gibi kalıyor. Tüzükte olduğu gibi yetkiler Merkez Yönetim Kuurulunda bulunuyor.

Kurultay (Madde- 52)

„Partinin en yüksek organıdır. Yasa ve tüzük kuralları içinde , toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve parti tutumunu görüşüp karar bağlar. Partinin kesin hesabını kabul veya redder. Parti meclisinin çalışma raporunu görüşür ve karar bağlar.

„Kurultayda; a) Genel Başkan, b) Parti Meclisi üyeleri, c) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri gizli oyla seçilir. Bütün partililer kurultaya kararlarına uyarlar. Kurultay kararları ilgililere ve kamu oyuna duyurulur.“

Tüzük değişikliği önerim:

„Kurultayda; a) Genel Başkan,b) Genel Başkan yardımcıları, c)Genel Sekreter d) Sayman e) Parti Meclisi üyeleri, f) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri gizli oyla seçilir. Bütün partililer kurultaya kararlarına uyarlar. Kurultay kararları ilgililere ve kamu oyuna duyurulur.“

Genel Başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve Sayman`ında Kurultay tarafından seçilmesi gerektıgi inancıyla yukardaki değişikliği yapıyorum!

Kurultay üyeleri (Madde-53)

     „ A. Kurukltayın Doğal Üyeleri 

         1.Genel Başkan, 2. Parti Meclisi üyeleri, 3. TBMM`nin partili üyeleri, 4.  Yüksek disiplin Kkurulu Başkanı ve üyyeleri,.

İl kongrelerinde o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri ile, doğal üyeler, kurultay üyesidir.“

Tüzük değişikliği önerim:

Kurulktayın üyeleri:

 1. Kurultay Doğal üyeleri olan Parti Meclisi Üyelerinden ve 
 2. Kurultayın seçilmiş üyeleri olan, İl kongrelerinde o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegelerinden oluşur.“

C. Onur Üyeleri, TBMM`nin partili üyeleri ve partili başkanlar, Parti de çeşitli görevlerde bulunmuş olanlar Kurultay Onur Üyesi“ dirler. Kurultayda oy kullanamazlar, ancak konuşma hakları vardır.“

Tüzükte Kurultay`ın Doğal üyleri olarak Genel Başkan, Parti Meclisi Üyeleri, TBMM`nin partili üyeleri ve partili başkanlar, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri sayılmaktadır. Böylece şu andaki durumda sanıyorum 300 ün üstünde kişi oy hakkına sahip delege konumunda oluyor. Bu çok büyük bir delege sayısı. Bu kişilerin kurultayda söz alma hakkına sahip onur üyesi olarak kurultaya katılmalarını öneriyorum.  Buna uygun olarak yukardaki tüzük değısıkliği önerimi yapıyorum.

Kurultaya çağrı ve Gündem (Madde-54)

“Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemz. Kurultayın toplanacaği yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisince belirlenir ve en az 30 gün önce Genel Başkanca duyurulur.

Kurultay  gününün duyurulmasından başlayarak on beş (15) gün içinde  Genel Başkanlığa ulaşmak koşulu ile kurultay üyelerinin tam sayısının en az beşte birinin imzasıni taşıyan konular da geçici gündeme alınır. Bu konuların görüşülmesi, Kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce önergede imzası olanlardan birisi ile Merkez Yönetim Kurulu adına bir üye konuşabilir.” (26.2.2012 tarihli Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

“Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üyelerinin tam sayısının beşte birinin onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine  Kurultay, Genel Başkan da gerekli gördüğünde, Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırır.“ (…)

“Olağanüstü toplantının gündemi, isteyenlerce düzenlenir. (…) Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür, seçim yapılamaz. Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir. Olağanüstü kurultay isteminde  bulunan kurultay üyeleri sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güven oyu ve seçim maddesi konabilir.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Tüzük değişikliği önerim:

„Parti Meclisinin kararı veya kurultay üyelerinin tam sayısının beşte birinin otuz (30) günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine, Genel Başkan Kurultayı olağanüstü toplantıya çagırmakla yüykümlüdür. Olağanüstü kurultayı isteyenlerin Kurultay çağrısı gündeminde, güven oyu ve seçim maddeleri de bulunabilir. „

Son olağanüstü kurultayın toplanamaması, haklı olarak partili üyeler ve kamu oyunda büyük eleştirilere uğradı. İmza toplama süresini bir aya çıkartırken, gündeme güven oyu ve seçim maddesinin de konabileceğini belirtiyorum. Noterden onaylanma konusunu görüşelim lütfen!

Kurultayda Seçimler (Madde- 55a)

(…)

„Kurultayda organ seçimlerinde kural, tek ve ortak listedir (çarşaf liste). Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce Kurultay üyelerinin onda birinin önerisi ve kurultaya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla blok liste usuluüyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Tüzük değişikliği önerim:

 1. „Kurultayda organ seçimlerinde ortak liste (çarşaf liste) ve veya blok liste usulüyle seçimler yapılabilir.“.
 2.  „Kurultayda organ seçimlerinde kural, ortak listedir (çarşaf liste). Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce Kurultay üyelerinin onda birinin önerisiyle blok liste usulüyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.“

Bu konuda emin olmadığımdan iki Tüzük değişikliği önerisinde bulunuyorum.

(…)

„Parti Meclisi`nin 8 asil üyesi, bilim yönetim ve kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkanın önereceği (12) kişi arasından Kurultayca seçilir, yedek üye seçilemez. (…)“

Tüzük değişikliği önerim:

„Parti meclisi`nin (8) asil üyesi, bilim yönetim ve kültür platformu üyeleri kurultay tarafından seçilirler.“

(…)

„Organlarda cinsiyet ve gençlik kotasına ilişkin hükümler uygulanır; her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur.“ (…) (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Onur Kurulu ve Danışma Kurultayları (Madde-56)

„Parti ile üyelik baği devam etmek kaydıyla Genel Başkanlık, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, TBMM başkan vekilliği, TBMM gurup başkan vekilliği yapmış olanlar parti „Onur Kurulu“ üyesidirler.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

„Genel Başkan, Onur Kurulu`nu  yılda en az bir kez toplayarak, ülke ve partiye ilişkin hususlard kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmelerine başvurur.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Tüzük Degışikliği önerim:

„Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu`nu  yılda en az bir kez toplayarak, ülke ve partiye ilişkin hususlard kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmelerine başvurur.“

Küçük Kurultay 

Küçük Kurultay , her yıl en az bir kez, Merkez Yönetim Kurulu`nun cağrısı üzerine toplanır.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Yerel ve Genel seçimlerden sonra en geç üç ay içersinde Küçük Kurultayı toplantıya çağırır. Küçük Kurultay, Genel Merkez tarafından toplanan seçime ilişkin verileri, il ve ilçe danışma kurulları ile gençlik ve kadın kurultaylarının sonuç raporlarıni değerlendirir“. (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

“Küçük Kurultay toplantısı sonunda, parti meclisine bir sonuç raporunu sunar.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Tüzük değişikliği önerim:

„Merkez Yönetim Kurulu, Yerel ve Genel seçimlerden sonra en geç 30 gün içersinde Küçük Kurultayı toplantıya çağırır. Küçük Kurultay, Genel Merkez tarafından toplanan seçime ilişkin verileri, il ve ilçe danışma kurulları ile gençlik ve kadın kurullarından gelen bilgileri, Kuruktay üyelerinin bilgisine sunar. Küçük Kurultay`da seçim sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirilir ve Merkez Yönetim Kurulu`na yapılacaklara ilişkin kararları açıklar. Bu veriler ışığında Merkez Yönetim Kurulu gerekli kararları almakla yükümlüdür.”

Yerel ve Genel seçimlerden en geç 30 gün içinde, hatta bu süre daha da kısa olabilir, bu değerlendirme toplantısının yapılması gerektıği inancındayım.

C.Kadın Kolları

„Kadın Kolları her yıl en az bir kez Merkez Yönetim Kurulu`nun ya da Kadın Kolları Genel Başkanninin çagrısı üzerine toplanır.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Kadın Kuurultayı toplantısı sonunda bir sonuç raporu hazırlanır. (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Yerel ve Genel seçimlerden sonra en geç iki ay içersinde Kadın Kurultayı seçimsiz olarak toplantıya çağrılır. Bu toplantıda hazırlanan sonuç raporlarında İl ve İlçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken husulara ilişkin önerilerde bulunulur.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Tüzük değişikliği önerim:

„Yerel ve Genel seçimlerden sonra en geç on beş (15) gün içersinde Kadın Kurultayı seçimsiz olarak toplantıya çağrılır. Bu toplantıda il ve ilçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken husulara ilişkin öneriler Merkez Yönetim Kuruluna iletirlir ve kamu oyuyula paylaşılır.“ 

Gençlik Kurultayı

„Gençlik Kurultayı her yıl en az bir kez Merkez Yönetim Kurulu`nun ya da Gençlik  Kolları Genel Başkanının çagrısı üzerine toplanır. Gençlik Kuurultayı toplantısı sonunda bir sonuç raporu hazırlanır. (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Yerel ve Genel seçimlerden sonra en geç iki ay içersinde Gençlik Kurultayı seçimsiz olarak toplantıya çağrılır. Bu toplantıda hazırlanan sonuç raporlarında il ve ilçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken husulara ilişkin önerilerde bulunulur.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Tüzük değişikliği önerim:

„Yerel ve Genel seçimlerden sonra en geç on beş (15) gün içersinde Gençlik Kurultayı seçimsiz olarak toplantıya çağrılır. Bu toplantıda İl ve İlçe düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken husulara ilişkin öneriler Merkez Yönetim Kuruluna iletirlir ve kamu oyuyula paylaşılır.“ 

Danışma toplantıları (Madde-57)

A.Bölge Danışma toplantıları

(…)

B.İl Başkanları toplantısı

“Merkez Yönetim Kuurulu`nun bilgisi içinde en geç üç ayda bir olmak üzere, İl yönetim kurullarının belirleyeceği tarihlerde ve yerde, gerek duyacak sayıda İl danışma toplantıları düzenlenir. Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek Genel Merkeze sunulur. (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

“Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içinde il danışma toplantısı yapılır.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Tüzük değişikliği önerim:

Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç on beş (15) gün içersinde İl danışma toplantıları yapılıarak, seçim sonuçlarıni değerlendirir. Hazırlanan rapor Parti Merkez Yönetim Kuruluna iletir ve kamu oyuyla paylaşılır.“

C.İlçe Danışma toplantıları

“İl yönetim kurullarının bilgisi içinde, en geç üç ayda bir olmak üzere, ilçe yönetim kurullarınca gerek duyacak sayıda ilçe danışma toplantıları düzenlenir. Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek  il başkanlığına ve Genel Merkeze sunulur.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içinde ilçe danışma toplantısı yapılır. Bu toplantı sonunda hazırlanan sonuç raporlarında ilçe, belde ve mahelle düzeyinde seçim sonuçları değerlendirilerek kısa ve orta vadede yapılması gereken husulara ilişkin önerilerde bulunulur.” (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Tüzük değişikliği önerim:

Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç on beş (15) gün içersinde ilçe danışma toplantıları yapılıarak, seçim sonuçlarıni değerlendirir ve hazırlanan rapor İl Yönetim Kuruluna ve Parti Merkez Yönetim Kuruluna iletir.“

D.İl Başkanları  toplantısı

“En geç üç ayda bir Genel Başkanın daveteiyle İl başkanaltı toplantısi yaplır. Toplantının gündemini Genel Başkan belirler.“ (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik)

Tüzük değişikliği önerim:

Gündemi Merkez Yönetim kurulu tarafından belirlenerek, en geç üç ayda bir il başkanaltı toplantısı yapılır. 

Merkez Yönetim kurulu, yerel ve genel seçimlerden sonra en geç on beş (15) gün içersinde il başkanlaıyla toplanarak, seçim sonuçlarını değerlendirir ve hazırlanan rapor Parti Organları ve Kamuoyuyla paylaşır.“

Görüldüğü gibi, Yerel ve Genel Seçimlerden sonra en geç 15 gün içersinde Danışma toplantılarının yapılmasını öneriyorum. 30 gün içersinde yapılmasını önerdiğim Küçük Kurultayda, 15 gün içersinde yapılacak olan Bölge, İl,  İlçelerden, Kadın ve Gençlik Kollarından gelecek raporlarlın birlikte değerlendirilmesini, gerekli ve doğru buluyorum. Hatta Bölge Böle, İl, Kadın ve Gençlik kolları seçim sonuçlarını değerlendirme raporlarının, toplantılardan sonra sicaği sıcağına kamu oyuyla paylaşılmasının da yararlı olacağı inancındayım. Böylece partinin ülke düzeyinde yaygın olarak farklı organlardan sesi kamu oyunda yankı bulacaktır.

TBMM üyeliği için adayların belirlenmesi (Madde-58)

    A.Yöntemler: (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

“TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasıdir. Önseçim ve aday yoklaması, öncelikli yöntemlerdir.

   B.Yöntemlerin belirlenmis: (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına     Parti Meclisi karar verir. (…)

 1. Yöntemlerin uygulanması: (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).
 1. Önseçim partiye yazılı üyelerin katılimı ile yapılir.
 2. Aday yoklaması partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır.
 3.  Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisince saptanır.
 4. Önseçim veya aday yoklamasi yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.

(…)

7. Parti Meclisi adayları belirlenirken, kadınların, gençlerin ve engellilerin TBMM`de temsiline özen gösterir. (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultay kararıyla değişiklik).

8.  Aday belirlenmesinde merkez yoklamasi yapılmasına karar verlein   yerlerde, eğilim yoklaması yöntemleri kullanılır.” (5-6 Eylül 2014 tarihli Olağanüstü  kurukltay kararıyla değişiklik).

TBMM Üyeliği için adaylığa başvurma (madde-59)

Olduğu gibi kalıyor.

TBMM Üyeliği için adaylık ön koşullları ve inceleme (Madde-60)

(…)

“Parti üyesi olmayanlardan, parti Meclisi`nce önseçime, aday yoklamasına veya merkez  yoklamasına katılmaları uygun bulunanlar ile merkez kontenjanından aday gösterilenler, Tüzüğün 12. Maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir.”

Tüzük değişikliği önerim:

“TBMM üyeliği için adaylar kural olarak önseçimle belirlenir. Önseçim partiye kayıtlı aidat ödeyen üyelerin İlçe ve veya İl düzeyinde katılımı ile yapılır. 

Önseçim yapılmasında sorun çıkan yerlerde, Parti Meclisi istisnai olarak aday belirlenmesini yapabilir. Aday belirlenmesinde eğilim yoklaması yöntemleri kullanılır.

Parti Meclisi, TBMM üyeliğiyle partiye önemli katkıda bulunacağına inandığı ve partinin temel felsefesine ve çizgisina bağlı olan önemli kişileri, büyük kentlerde kontenjan adayı gösterbilir. Ancak kontenjandan gösterilenlerin adaylığı, ilgili ildeki delegelerin onayıyla kesinlik kazanır. Kontenjandan aday gösterileceklerin sayısı TBMM milletvekili sayısının yüzde beşinii aşamaz.  

Bu adaylar belirlenirken, kadınların ve gençlerin TBMM`de temsiline özen gösterir.

Önseçim veya aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.“

Sonderece önemli olan bu konuyu ayrıntılı olarak birlikte görüşelim lütfen!

Yerel seçimlerde adayların belirlenmesi (madde-61)

“Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve İl genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti adaylarının belirlenmesine ilişkin husular yönetmelikle belirlenir.

Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, Parti Meclisi`nindir. Parti Meclisi bu yetkisnin ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belediye seçimleri için  ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçim yapıldığı çevredeki örgüt birimlerine danışır.”

Tüzük değişikliği önerim:

“Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve İl genel meclisi üyeliği seçimlerinde, adaylar kural olarak önseçimle belirlenir. Önseçim partiye kayıtlı aidat ödeyen üyelerin İlçe ve veya İl düzeyinde katılımı ile yapılir.

Önseçim yapılmasında sorun çıkan yerlerde, Parti Meclisi istisnai olarak aday belirlenmesini yapabilir. Aday belirlenmesinde eğilim yoklaması yöntemleri kullanılır. Parti Meclisi bu yetkisnin ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belediye seçimleri için  ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçim yapıldığı çevredeki örgüt birimlerine danışır.”

Bu önemli konuyu ayrıntılı olarak birlikte görüşelim lütfen!

Cinsiyet Kotası-Madde-61a (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultayda kabul edilen madde).

“Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçimlerinde, İl, İlçe, Belediye yönetim organlarının  seçiminde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegeleri seçimlerinde en az yüzde otuz üç (33) cinsiyet kotası uygulanır.”

Tüzük değişikliği önerim:

“Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde önseçimle veya istisnai olarak merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçimlerinde, il, ilçe, belediye yönetim organlarının  seçiminde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegeleri seçimlerinde en az yüzde otuz üç (33) cinsiyet kotası uygulanır.”

Gençlik kolları kotası (Madde 61b) (26.2.2012 tarihli 16. Olağanüstü kurultayda kabul edilen madde).

“Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçimlerinde, İl, İlçe, Belediye yönetim organlarının  seçiminde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegeleri seçimlerinde en az yüzde on gençlik kotası uygulanır.”

Tüzük değişikliği önerim:

Partinin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde önseçim veya istisnai olarak merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların saptanmasında, Parti Meclisi seçimlerinde, İl, İlçe, Belediye yönetim organlarının  seçiminde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay delegeleri seçimlerinde en az yüzde on gençlik kotası uygulanır.”