Göçmenlerin seçim malzemesi olarak

CSU günden güne hala 'yabancý' olarak görülen insanlara yönelik yabancý düþmaný kampanyasýný artýrarak sürdürmektedir. Aþýrý sað oylarýn kazanýlabilmesi için bu parti her yöntemi mübah görmektedir.

Ve bu ýrkçý ve Neo-Nazi partilerin politikalarý ve parolalarýyla yarýþýlarak yapýlmaktadýr. Kendini ‘hýrýstiyan’ diye isimlendiren bu parti hatta ýrkçý partileri bile yabancý düþmaný politikalarda adeta geride býrakmayý denemektedir. Bu politika oy hakkýndan mahrum insanlarýn sýrtýndan oy kazanma pahasýna izlenmektedir. Baþbakan Kohl ise CSU ile kendi politikasý arasýna yabancýlar konusunda bir yapraðýn bile sýðmayacak kadar görüþ birliði olduðunu vur-gulamaktadýr. Bavyera partisi CSU bir süre önce 27 yýldýr burada oturma hakkýna sahip olarak yaþamakta olan bir Türk ailesini, çocuklarý bir dizi suç iþlediði gerekçesiyle sýnýrdýþý yapmaya kalkmýþtýr. Böylece bir hukuk devleti olan Almanya`da ortaçaðýn uygulamasý olan aþiret hukuku anlayýþýný yeniden gündeme getirmektedir. Yine bir süre önce Bavyera`nýn, yabancýlar arasýnda istenen ve istenmeyen ‘iyi-kötü yabancý’ ayýrýmýnýn yapýlacaðýný açýklamaktan geri kalmamaktadýr. Dünde yabancý düþmaný bu politikalara aþýrý saðcý partileri de geride býrakan bir yeni talep eklenmiþtir. Almanya`da yasal olarak onyýllardýr yaþamakta olan göçmenlere saðlam bir oturma izni verilirken, kendilerine Almanca bilme ve Almancayý öðrenme koþulu getirilmesi istenmektedir. Bu talebiyle CSU ýrkçý partiler olan DVU ve NPD yi de geride býrakmaktadýr.

Bu politikalarla Almanyalý göçmenler seçim malzemesi olarak kullanýlmakta, aþýrý saðcý ve ýrkçýlar adeta cesaretlendirilerek yabancý ve musevi düþmaný politikalarýný böyle bir desteði de arkalarýnda görerek, sürdürme olanaðý bulmaktadýrlar. Böylece ýrkçý motifli saldýrý ve suçlara da gerekli zemin hazýrlanmaktadýr. Daha sonra da CSU ve kýsmen CDU Alman halkýnda artan bu hoþgörüsüzlüðü örnek göstererek, ‘halkýn kabul etmediði’ gerekçesiyle yabancýlar politikasýnda giderek yabancýlar aleyhine olan yeni kararlara ve sert önlemlere gerekçe hazýrlanmaktadýr.

Parlamentoda temsil edilen partileri, seçim hakkýndan yoksun göçmenlerin sýrtýndan oy kazanmayý amaçlayan bu politikalara karþý kesin tavýr almaya çaðýrýyoruz. Unutulmamalýdýrki böyle bir politikada kaybeden en sonunda yine demokratik partiler ve demokratik hukuk devleti olacaktýr !

Genel Başkan