Helsinki zirvesi Lüksemburg yanlışını düzeltmelidir !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
TGD Genel Baþkaný Prof.Dr. Hakký Keskin`nin 7.12.1999 tarihinde Türkiye`nin AB aday ülkeler listesine alýnmasýna iliþkin olarak Almanya`nýn hertarafýndan dinlenen 'Alman Radyosu' (Deutschlandfunk) la aþaðýdaki söyleþiyi yapmýþtýr. Bu görüþlerin özeti ayrýca NTV-Almanya ile 10.12.1999 da yapýlan söyleþide de dile getirilmiþ-tir.

Türkiye 50 yýla yakýn bir süredir siyasi ve askeri alanda batý dünyasýna ve onun askeri savunma sistemine dahildir. Son olarak Saddam Hüseyin`e karþý giriþilen askeri harekette de görüldüðü gibi, Türkiye Batý Dünyasýnýn güvenilir bir müttefik ülkesidir.

Ýslam Dünyasýnda batý Avrupa`nýn deðerlerini kararlýlýkla savunan tek ülke Tür-kiye`dir.

Türkiye`nin 1963 yýlýndan bu yana AB ile aday adaylýk anlaþmasý vardýr ve 1996 yýlýn-dan beri de AB gümrük birliðine dahildir.

Türkiye Ortadoði gibi sonderece kritik bölgede siyasi istikrar ve güvence saðlayan önemi vazgeçiklemez ülkedir. Türkiye Dünya`nýn enzengin petrol ve gaz bölgesi olan Türki Cumhuriyetleriyle Avrupa arasýnada coðrafý ve siyasi bir köpru konumundadýr.

Türkiye`nin AB aday ülkeler listesine alýnmasý, bu birliðin çýkarýnadýr. Ileriyi görebilen bir AB nin Türkiye`ye kapýlarýný açmasý ve onu kendinden görmesi gerekir.

AB nin, diðer aday ülkeler gibi Türkiye`ye de artýk kesin bir tam üylik perspektivi vermesi gerekmektedir. Böyle bir perspektiv Türkiye`nin hýzla demokrasisini güçlendirmesine ve insan haklarýnýn daha iyi korunmasýna güç katacaktýr.

Türkiye kendisine, diðer aday ülkelerden farklý adaylýk koþullarý verilmesini kabul etmey-ecektir. Ayrýca böyle bit tavýr, aday ülkeler arasýndaki tek islam ülkesine karþý dýþlayýcýlýk anlamýna gelir.

Aralýk 1997 de Lüksemburg zirvesine AB nin aldýðý yanlýþ karar, bu birliðin çýkarlarý gereði, Helsinki zirvesinde düzeltilmelidir.

AB ülkelerinde 3,5 Milyon Türk yaþamaktadýr. Türkiye`nin adaylýðýnýn kabul edilmesi, bu ülkelerde yaþayan Türklerin de bu ülkelerin bir kesimi olarak benimsendikleri anlamýna gelecektir ve uyuma katký saðlayacaktýr.