LÜTFEN YARDIMA KOŞALIM !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Türkiye bu yüzyýlýn en aðýr depremini yaþadý. Yoðun nüfuslu bu endüstri bölgesinde özel-likle bazı kentler, İkinci Dünya savaþý sonrasý Almanya ` yý anýmsatmaktadýr.

Daha bugünden onbinin üzerinde insanýn ölümüne, otuz binden fazla kiþinin yaralanmasýna ve yüzbinlerce kiþinin evsiz kalmasýna yol açan bu deprem felaketi, ifade edeilmesi güç acýlara neden oldu. Ailelerde yalnýzca bir çocuðun veya bir kiþinin hayatta kalmasý, ender rastlanan bir durum deðildir. Deprem tüm Türkiye halkını derin bir üzüntü ve acýya boð-muþtur. Büyük bir alanı etkileyen bu korkunç felaketin açtýðý yaralarý, Türkiye`nin kýsa sürede tekbaþýna sarmasý mümküm deðildir. Felaketzedelere çok ivedi olarak yardým yapýlmasý gerekmektedir. Bu nedenle herkesi daha fazla yardýma çağırıyoruz.

Deprem bölgesinde çalışarak veya buradan yardým yapan tüm Almanlara ve herkese þü-kranlaraýmýzý susnuyoruz.

Alman hükümetinden, yardým kuruluþlarýndan, iþverenlerden ve basýn yayýn kurum-larýndan aþaðidaki öneriler doðrultusunda yardýmcý olmalarýný diliyoruz:

1. Onbinlerce yaralýnýn çok ivedi olarak saðlýk yardýmýna gereksinimleri vardýr. Alma-nya`nın bu alanda gereken yardımda bulunmasını bekliyoruz.

2. Kýsa bir süre sonra yaðmur dönemi baþlayacaktýr. Feleketzadelere deprem bölgesi koþullarýna uygun konut yapılmasına Almanya `nın yardýmcý olmasını diliyoruz.

3. Avrupa Birliðinin bir yardým programý çerçevesinde tahrip olan kentlerin ve yerleþim birimlerinin yeniden yapýlanmmasýna, Alman hükümetininin öncülük yapmasını bekliy-oruz.

4. Alman iþverenleri, Türk iþçilerine özel izin vererek, bu insanlarýn Türkiye`deki yakýn-larýný ziyaret edebilemelrine olanak saðlamalýdýr.

5. Alman dýşiþleri bakanlýðý ve ilgili kurumlar, felaketzedelerden Almanya`daki yakýn-larýn yanýna gelmek isteyenlere kolaylýkla vize verilmesini saðlamalýdýrlar. Deprem esnasındapasaportunu kaybedenlerin engelsiz Almanya `ya dönmeleri sağlanmalıdır.

6. Alman þehirlerinin, felakete uðrayan kentlerle kardeþ þehir ilişkisi kurarak, bu kentlerin yeniden yapýlanmalarýna yardýmcý olmalarýnı istiyoruz.

7. Alman medyasýnýn, özellikle bazý televizyon programlarýnýn, özel yayınlarla felaket-zedelere yardýma çağırmalarını diliyoruz.

Prof. Dr. Hakkı Keskin