Siyasi haklardan yoksun olanlarýn

CDU Hessen`de 'sansasyonel bir seçim zaferi'kazandýðýný belirtiyor. Hýrýstiyan Birlik Partileri son yýllarda 'yabancýlarý'seçimlerde çoðu kez oy kazanmanýn aracý olarak kullandýlar. 'Yabancýlar'iþsizliðin, konut yetersizliðinin, içgüvenlik sorunlarýnin sorumlusu olarak gösterildiler.

Hessen seçimlerinde CDU, çifte vatandaþlýðý ana konu yaparak, gerçek dýþý iddialarla seçmenlerde korku yarartmayý ve pekiþtirmeyi baþardý. Tartýþma çifte vatandaþlýðýn içeriðine deðil, yabancýlara, daha da doðrusu Almanyalý Türkler`e karþý olanlar veya olmayanlar haline dönüþtü. CDU ve onun seçimlerdeki baþ yardýmcýsý Stoiber, aþýrý sað partilerin politikalarýný üzerlenerek, bu kesimin de oylarýný almayý baþardý.

Frankfurt`lularýn üçte biri ve Hessen`lilerin beþtebirini oluþturan göçmenler bu seçimlerde oy kullansaydýlar, acaba bu seçim sonuçlarý nasýl olacaktý?

 Büyük bir olasýlýkla, CDU bile bu önemli seçmen kitlesinin oylarýný alabilme çabasýnda olacaktý,

 Yeni Alman vatandaþlarýnýn oylarý büyük çoðunlukla Sosyal Demokratlara ve Yeþillere verileceðinden, Hessen`de hükümet deðiþikliðine gerek kalmayacaktý.

Federal Hükümeti, Hessen seçim sonuçlarýndan etkilenmeksizin kararlýlýkla vatandaþlýk yasa reformunu 6 Haziran 1999 da yapýlacak Bremen seçimlerinden önce yaþama geçirmeye çaðýrýyoruz. Öteyandan böylece siyasi ahlaktan yoksun partilerin, siyasi haklarý olmayan göçmenlerin sýrtýndan oy gasp etmeleri önlenmiþ olacaktýr!