TGD Vatandaşlýk yasasýnda reformun ilk 100 günlük çalýþma programýna alýnmasýný istedi !

Degerli Medya Mensuplarý, Yarýn baþlayacak olan koalisyon görüþmeleri nedeniyle, Almanya Türk Toplumu baþta yeni baþbakan Schröder, SPD Genel Baþkaný Lafontaine, Birlik/90 Yeþiller parti meclis grubu baþkaný Fischer ve parti sözcüsü Trittin olmak üzere konuyla ilgisi çok sayýda politikacýya 30 Eylül 1998 tarihinde birer mektup göndermiþtir.

Bu yazýda aþaðýdaki haklý istemlerimizin yeni koalisyon anlaþmasýna ve hükümet programýna alýnmasý dileðinde bulunmuþtur.

1. Kohl döneminde Almanya`da yaþamakta olan göçmenler aleyhine estirilen havanýn artýk son bulmasý ve burada sürekli yaþayan göçmenlerin bu toplumun ayrýlmaz bir kesimi olduklarýnýn kesin bir tavýrla yetkililer tarafýndan açýklanmasý ve politikaya yansýmasý gerekmektedir.

2. Gerçek bir uyum politikasýnýn en temel koþulu Almanya`da yaþayan göçmenlerin yasal, politik ve sosyal alanlarda tam eþitliðinin saðlanmasý ve eþit uygulama görmeleriyle mümkün olacaktýr. Bu nedenle ilk ‘100 günlük hükümet çalýþma programýnda’vatandaþlýk yasasýnýn köklü bir reformdan geçirilmesi gerekmektedir.

  • Almanya`da doðan tüm göçmen çocuklarý otomatikman Alman Vatandaþlýðýný kazanmalýdýrlar.
  • Almanya`da 8 yýldýr yasalara uygun olarak yaþayan göçmenler kendi vatandaþlýklarýný kaybetmeksizin Alman vatandaþlýðýna geçme hakkýna sahip olmalýdýrlar.

3. Komþu birçok ülkede olduðu gibi Almanya`nýn da da her türlü ayrýmcýlýða ve dýþlanmaya karþý bir yasaya ihtiyacý vardýr. Bu yasayla Almanyadaki göçmenlerin eþit uygulama görmeleri saðlanmalýdýr.

Ancak bu temel ilkeleri benimseyen bir göçmenler politikasýyla, Alman halkýyla burada yaþayan diðer azýnlýklarýn barýþ ve dayanýþma içersinde yaþamalarý mümkün olacaktýr. Ancak böyle bir politika gerçek anlamda bir uyumun saðlanmasýný mümkün kýlacaktýr.

Genel Başkan