Türkiye`de Yapılan 1999 Genel ve Belediye

Bu seçimlerin Türk halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum. Seçmenin özgür iradesiyle verdiði seçim kararýna ve sonuçlarýna saygýlý olmalýyýz. Daha bugünden bu sonuçlardan memnun olmayanlarýn erken seçim yapýlmalý gibi görüþlerini, halka yapýlabilecek en büyük saygýsýzlýk olarak görüyorum. Seçim sisteminde varolan haksýzlýk ancak, daha adil sistemin getirilmesiyle olasýdýr.

Türkiye`yi beþ yýl yönetecek güçlü, saygýn ve uyum içersinde çalýþacak bir hükümete gereksinim vardýr.

Türkiye`yi 2000 li yýllara taþýyacak, yaþadýðýmýz hassas dönemi çok iyi deðerlendirebilecek, ülkemizin çok yönlü çýkarlarýný en iyi savunabilecek bir hükümetin oluþumunu diliyorum.

Türkiye`nin mozaik etnik ve kültürel yapýsýnýn, bugüne deðin olduðu gibi bundan sonrada önemle gözönünde tutulmasýný diliyorum. Etnik özelliðe dayanan politikalardan bundan sonrada israrla kaçýnýlmasýný, Türkiye`nin bütünlüðünün, halkýn birliðinin ko-runmasýnýn ve PKK terörünün tamamen yok edilebilmesinin vazgeçilmez koþulu olduðu unutulmamalýdýr.

Sekiz yýllýk eðitim reformunu, ülke genelinde kararlýlýkla sürdürülmesi gereken eðitim seferberliði izlemelidir. Türkiye`nin en önemli sorunlarýndan olan yaygýn iþsizliðe ivedi çözümler aranmalý ve bölgeler arasý kalkýnma dengesizliði giderilmeye çalýþýlmalýdýr.

Genel Başkan