KREFELD’ DE 4 TÜRK YENİDEN BARBARLIĞIN KURBANI OLDU

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
1992 : Mölln, 3 Türk kadını, 1993 : Solingen, 5 Türk kadını, 1994 : Stutgart, 2 si Türk 5 kişi, Karlsruhe 3 Türk, 1997 : Lahey 6 Türk ve Krefeld 4 Türk ırkçı bir kundaklama sonucu yaşamlarını kaybettiler.

Federal Almanya Anayasayý Koruma teþkilatýnýn bilgilerine göre yalnýzca 1991-1995 tarihlerinde yabancı ve musevi düşmanlığı motifli 24.457 suç işlenmiştir. Aynı yıllarda 1465 kundaklama yapılmış ve 1858 kşþi yaralanmıştır. Bu ülkede Alman olmayanlara hergün onlarca saldýrý yapýlmakta, insan hak ve onuru ayaklar altý-na alýnmaktadýr. Peki bu geliþmeler karþýsýnda politik sorumlular ne yapmaktadýrlar? Bu insanlýk suçu ýrkçýlýða ve yabancý düþmanlýðýna karþý hangi caydýrýcý önlemleri bugüne deðin almýþlardýr? Evet biz soruyoruz: Bugüne deðin somut olarak hangi önlemler alýndý? Bu ülkenin basýn-yayýn kurumlarý, aydýnlarý, insan haklarý kuruluþlarý ve uluslararasý af örgütü neredesiniz? Neden bizimle birlikte dayanýþma içersinde bu sorularý sormuyor ve politik sorumlulardan gerekli olan önlemlerin alýnmasýný zor-lamýyorsunuz? Eðer ivedi önlemler alýnmazsa, artmakta olan iþsizlik, ýrkçý ve musevi düþmaný bir tehlikeyi ve bununla birlikte ýrkçý motifli kaba kuvveti giderek dahada arttýracaktýr. ‘Irkçýlýða karþý Avrupa yýlý’ ilan edilen 1997 de artýk Almanya bir dizi önlemler paketi ile bu ýrkçý tehlikeye karþý kesin önlemler almak zorundadýr. ‘Irkçýlýða ve yabancý düþmanlýðýna karþý bir yasanýn’ çýkartýlmasý talebimizde ne nedenli haklý olduðumuzu Krefeld`deki barbarlýk bir kere daha ne yazýk ki doðrulamaktadýr. Bu utanç verici barbarlýk örneði cinayeti lanetliyor ve canilerin ivedi olarak yakalanarak ha-kettikleri cezalara çarptýrýlmalarýný istiyoruz. Aþýrý sað kesimden oy kazanma amacýyla yabancýlara karþý dýþlayýcý açýklamalarýyla bu ýrkçý ve yabancý düþmanlýðýna yeþil ýþýk yakan siyasi yetkilileri þiddetle kýnýyoruz.

Prof. Dr. Hakký Keskin